Нийслэлийн шүүх:

Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí íýõýìæëýëòýé Ï.Í.Øàñòèíû íýðýìæèò òºâ ýìíýëýã, Ä.Áàòöýöýã íàðò õîëáîãäîõ èðãýíèé õýðãèéí òóõàé

suld

2011 îíû 08 äóãààð ñàðûí 25 ºäºð                 1453                       Óëààíáààòàð õîò

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÍÝÐÈÉÍ ªÌͪªÑ

Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí ø¿¿ã÷ Ã.Äàâààäîðæ äàðãàëæ, ø¿¿ã÷ Т.Өсөхбаяр, О.Номуулин íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé òóñ ø¿¿õèéí ø¿¿õ õóðàëäààíû òàíõèìä íýýëòòýé õèéñýí ø¿¿õ õóðàëäààíààð

Íýõýìæëýã÷: 1951 îíä òºðñºí, 60 íàñòàé, ýìýãòýé, Баянгол ä¿¿ðãèéí 5 дугаар õîðîî, 10 дугаар хороолол, 8-30 òîîòîä îðøèí ñóóõ, Боржигон-Галт-Мэргэн овогт Шархүүгийн Сарантуяагийн íýõýìæëýëòýé,

Õàðèóöàã÷: П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг

Хамтран хариуцагч: 1958 îíä òºðñºí, 53 íàñòàé, ýìýãòýé, Сонгинохайрхан ä¿¿ðãèéí 17 дугаар õîðîî, 33-232 òîîòîä îðøèí ñóóõ, Боржигон овогт Дэндэвийн Батцэцэг нарт õîëáîãäîõ

Ãýì õîðûí õîõèðîë 50000000 /тавин сая/ òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé ìàðãààíòàé èðãýíèé õýðãèéã õýëýëöýâ.

Ø¿¿õ õóðàëäààíä: Íýõýìæëýã÷ Ш.Сарантуяа, түүний төлөөлөгч С.Чинболд, хариуцагч П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэгийн төлөөлөгч Ш.Зоригоо, өмгөөлөгч Д.Минжүүр, хамтран хариуцагч Д.Батцэцэг, өмгөөлөгч Э.Ганбат, èðãýäèéí òºëººëºã÷ Ã.Áààñàíæàâ, ø¿¿õ õóðàëäààíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð Í.Äýëãýðìàà íàð îðîëöîâ.

ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ ÍÜ:

Íýõýìæëýã÷ ø¿¿õýä ãàðãàñàí íýõýìæëýë áîëîí ø¿¿õ õóðàëäààíä òàéëáàðëàõäàà: -2006 оны 12 сарын 19-ний өдөр миний зүүн нүдний хөмсөг дээр шкафны толь унаж гэмтэл авсан. Ингээд Баянгол дүүргийн 7 дугаар төвд очиж үзүүлэхэд, 3 дугаар эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчид ханд гэж зөвлөсөн. Улмаар би 2 эмчид үзүүлсэн ба нэг эмч нь Д.Батцэцэг эмч байсан. Д.Батцэцэг эмч анх миний нүдийг үзээд “зүгээр байна, гэхдээ нүдний угаа дурандуулаад ир” гэсэн. Иймээс би хувийн эмнэлэгт очиж нүдний угаа дурандуулаад ирсэн боловч хүлээж аваагүй бөгөөд хувийн эмнэлэгт үзүүлж болохгүй гэсэн. Харин 2 дугаар эмнэлгийн Булган гэдэг эмчид үзүүлээд ир гэж явуулсан. Би Д.Батцэцэг эмчийн хэлснээр 2 дугаар эмнэлгийн Булган эмчид үзүүлэх гэж очтол байхгүй, надад олдохгүй байсаар нэлээд хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд 2007 оны 3 сарын      9-нд нүдний угаа дурандуулаад дахин Д.Батцэцэг эмч дээр очсон. Гэтэл үзээд зүгээр байна гээд нүдний дусаагуур өгсөн юм. Уг дусаагуурыг хэрэглэсэн боловч ямарч үр дүн өгөхгүй байгааг хэлэхэд мөн л зүгээр зүгээр гээд байсан. Миний бие 1991 онд хоёр нүдний хагалгаанд орж байсан нь үнэн. Гэхдээ түүнээс хойш хараа зүгээр байсан юм. Харин дээрх байдлуудаас болж би их удаан чирэгдсэн. Иймээс Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн их эмч Баярхүүд үзүүлсэн чинь “таны нүдний торлог ховхорсон байна” гэсэн. Үүнээс үүдээд “Болор мэлмий” эмнэлгийн эмч нар намайг Эрхүү хот руу яв гэсэн. Эрхүүд очсон чинь орос эмч нар үзээд хугацаа алдсан байна гэсэн. Иймээс би Энэтхэг явж эмчилгээ хийлгэтэл баруун нүд сайжирч зүүн нүд нээх сайн болоогүй. Нийтдээ би Энэтхэг улс руу 4 удаа явсан бөгөөд тэд бас л хугацаа алдсан байна гэдэг. Одоо бол миний зүүн нүдэнд гэгээ харагдана, нарийн сайн харахгүй байгаа. Иймээс дээрх байдлуудыг үндэслээд миний гэмтсэн нүдийг цаг тухайд нь бүрэн, бодитой онîшилж чадаагүй, хариуцлага алдсан байгууллага болох П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг болон түүнд ажилладаг ажилтан их эмч Д.Батцэцэг нараас тус бүр 25000000 төгрөг буюу нийт 50000000 төгрөгийг нэхэмжилж байна ãýæýý.

Хариуцагч П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг шүүхэд гаргасан хариу тайлбар болон төлөөлөгч шүүх хуралдаанд тайлбарлахдаа: -Áèä Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí íýõýìæëýëòýé õîëáîãäóóëàí èõ ýì÷ Ä.Áàòöýöýãýýñ òàéëáàð àâ÷ òóñ ýìíýëãèéí àðõèâ, àìáóëàòîðèéí ¿çëýãèéí á¿ðòãýë áóñàä íîòëîõ áàðèìòûã øàëãàí ¿çýæ, Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí ãîìäëûí äàãóó Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí ºâ÷òýé ¿åäýý ¿ç¿¿ëæ áàéñàí ýì÷ íàðûí òàëààð øàëãààä òîãòîîñîí н¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí õóðëûí 2009 îíû 7 ñàðûí 2-íû ºäðèéí 022/005 ïðîòîêîë, ìýðãýæëèéí ä¿ãíýëò, ýì÷ Ä.Áàòöýöýãèéí òàéëáàð çýðãýýñ ä¿ãíýëò õèéõýä Ï.Í.Øàñòèíû íýðýìæèò òºâ ýìíýëýã èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí 25 ñàÿ òºãðºãèéí íýõýìæëýëèéã õàðèóöàõ ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Үүнд: Òóñ ýìíýëãèéí àðõèâ áîëîí àìáóëàòîðèéí á¿ðòãýë áóþó áàðèìòààñ øàëãàõàä Ø.Ñàðàíòóÿà íü ìàíàé ýìíýëýãò õýâòýæ áàéãààã¿é. Õàðèí àìáóëàòîðèîð Ä.Áàòöýöýã ýì÷èä ¿ç¿¿ëæ áàéæýý. Ýì÷ Ä.Áàòöýöýã íü Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí í¿äèéã 2006 îíû 12 ñàðûí 17-íä ¿çýýä “îêöîëèí ãýäýã ýìèéã í¿äýíäýý äóñàà” ãýæ áè÷èæ ºãººä ýíý òºðëèéí ãýìòëèéã í¿äýýð õàðààä îíîøëîæ áîëäîãã¿é ó÷èð äóðàíãèéí àïïàðàòààð äóðàíäàæ îíîøëîõ ¸ñòîé. Ìàíàé ýìíýëýãò í¿äíèé ãýìòëèéã îíîøëîõ äóðàíãèéí àïïàðàò áàéõã¿é ó÷èð “Áîëîð ìýëìèé” õóâèéí ýìíýëýãò î÷èæ ¿ç¿¿ë ãýæ çºâëºãºº ºãººä ÿâóóëæýý. Ãýòýë èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà íü Ä.Áàòöýöýã ýì÷ äýýð ýðãýæ èðýýã¿é ãýæ òàéëáàðëàæ áàéíà. Ø.Ñàðàíòóÿà íü Ä.Áàòöýöýã ýì÷ õàéõðàìæã¿é õàíäàæ áóðóó ýì÷èëñýí, çàí õàðüöàà íü äîãîëäîëòîé áàéñàí ãýæ ¿çñýí áîë òóõàéí ¿åä н¿äíèé òàñãèéí ýðõëýã÷ áîëîí эìíýëãèéí äàðãà, оðëîã÷ äàðãà íàðò íîòîëãîîòîé õ¿ñýëò ãàðãàæ øóóðõàé ÷àíàðòàé ýì÷èëãýý õèéëãýõ èðãýíèé ýðõòýé. Ãýòýë ýíý òóõàé ýìíýëýãò îäîî õ¿ðòýë ìýäýãäýýã¿é, цàã àëäàæ õîõèð÷ýý. Òèéì ÷ ó÷ðààñ Ø.Ñàðàíòóÿà õîõèðëîî ýìíýëãýýñ íýõýìæëýýã¿é, ýì÷ Ä.Áàòöýöýãýýñ íýõýìæèëæýý. Íýõýìæëýã÷ Ø.Ñàðàíòóÿà õîõèðëîî ìàíàé ýìíýëãýýñ íýõýìæëýýã¿é, íýõýìæëýëäýý 3-ð ýìíýëãèéí òàëààð þó ÷ äóðüäààã¿é áàéõàä óã õîõèðëûã ýìíýëýã õàðèóöàõ õóóëü ç¿éí ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Ø.Ñàðàíòóÿà íü Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàðò ãîìäîë ãàðãàæ, Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðààñ Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìàíä ñàíàë òàâüæ, н¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí ìýðãýæëèéí ä¿ãíýëò ãàðãóóëæ Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðààñ ýì÷ Ä.Áàòöýöýãèéã ãýì áóðóóòàé ãýæ òîãòîîãîîã¿é, ãýì áóðóóã¿é ãýæ ¿çæýý. Í¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí 2009 îíû 7 ñàðûí 2-íû ºäðèéí 022/005 ïðîòîêîëîîñ ¿çýõýä Ø.Ñàðàíòóÿà íü 1991 îíîîñ 2008 îí õ¿ðòýë 10 øàõàì ýì÷èä í¿äýý ¿ç¿¿ëæýý. 1991 îíû 5 ñàðûí 2-íä 2 дугаар íýãäñýí ýìíýëýãò ýì÷ Äîâäîíä, 2006 îíû 12 ñàðûí 19-íä ÁÃÄ-èéí ÝÌÍ-èéí ýì÷ Õ¿ðýëòîãîîä, 2007 îíû 2 ñàðûí 5-íä ÕÓÄ-èéí ÝÌÍ-ä ÝÕÎ-ä õàðóóëñàí, 2007 îíû 3 ñàðûí 9-íä Óëñûí êëèíèêèéí 2 дугаар ýìíýëãèéí ýì÷ Ã.Áóëãàíä, 2007 îíû 10 ñàðûí 1-íä ÒÒÀÕÍ ýìíýëýãò ýì÷ Áàÿðõ¿¿ä, 2007 îíä “Áîëîð ìýëìèé” ýìíýëýã, Ýðõ¿¿ õîòûí Ôåîäîðîâèí íýðýìæèò í¿äíèé ýìíýëýãò, 2008 îíû 3 ñàðûí 4-íä ÓÊÒÝ-èéí ýì÷ ̺íõöýöýã нарт тус тус ¿ç¿¿ëæ áàéæýý. Õàðèí ýì÷ Ä.Áàòöýöýãò ¿ç¿¿ëñýí áàðèìòã¿é áàéíà. Í¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí õóðëûí ïðîòîêîëä áè÷èãäñýí н¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ýì÷ íàðûí ä¿ãíýëòýíä ýì÷ Ä.Áàòöýöýã íü èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí í¿äèéã ¿çýýä áóðóó îíîøëîæ, áóðóó ýì÷èëæ õîõèðîë ó÷ðóóëñàí ãýæ ¿çýýã¿é áàéíà. Ýì÷ Ä.Áàòöýöýãèéí ãýì áóðóóòàé íü íîòëîõ áàðèìòààð òîãòîîãäîîã¿é ó÷èð Ï.Í.Øàñòèíû íýðýìæèò òºâ ýìíýëýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ õóóëü ç¿éí ¿íäýñëýëã¿é ãýæ ¿çýæ áàéíà. Í¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí 2009 îíû 7 ñàðûí 2-íû ºäðèéí 022/005 ïðîòîêîëîîñ ¿çýõýä èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà íü 1991 îíîîñ í¿ä íü ºâ÷ëºëòýé, 1991-2008 îíä îëîí ýìíýëýãò 10 øàõàì ýì÷èä ¿ç¿¿ëæ áàéñíààñ ¿çýõýä àëü ýì÷ íü áóðóó ýì÷èëñýí íü îäîîãîîð òîãòîîãäîîã¿é áàéíà. ͺ㺺 òàëààð Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí í¿ä íü àðõàã ºâ÷íèé óëìààñ áóþó ýì÷èéí áóðóó îíîøëîãîîíîîñ õîõèðñîí àëèí áîëîõ íü òîãòîîãäîîã¿é áàéíà ãýæ ¿çíý. Ìîíãîë Уëñûí Иðãýíèé õóóëèéí 75 äóãààð ç¿éë 75.2.4-ä áóñäûí ýä õºðºíãºä ãýì õîð ó÷ðóóëñíààñ ¿¿ñýõ ¿¿ðýãòíèé õîëáîîòîé øààðäëàãà ãàðãàõ õººí õýëýëöýõ õóãàöàà òàâàí æèë áàéõààð çààæýý. Èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà 2006-2007 îíä ººðèéí áèåä ãýì õîð ó÷èðñàí ýðõ çºð÷èãäñºí ãýæ áàéãàà áîë ýðõ íü çºð÷èãäºæ õîõèðñíîîñ õîéø 10-ààä æèë áîëæ áàéõàä ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãààã¿é áàéñàí íü ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãàõ, õººí õýëýëöýõ õóãàöàà õýòýðñýí áàéíà ãýæ ¿çýõýýð áàéíà. ¯¿íèéã ø¿¿õ àíõààðàõ áèç гэжээ.

Хамтран хариуцагч Д.Батцэцэг шүүхэд гаргасан хариу тайлбар болон шүүх хуралдаанд тайлбарлахдаа: - Äýëõèé äàõèíä 700 ñàÿ õ¿í ýíý ºâ÷íººð øàíàëæ áàéíà. Óëñ îðíóóäûí õ¿í àìûí 10-25% /ìàíàéä 7.5-9.1%/ îéðûí õàðàëãàí ºâ÷òýé áàéíà. Îíîøëîãäñîíîîñ õîéøèõ 10 æèë òóòàìä 30% íü õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà àëäàæ áàéäàã. /WHO, 2003/ Èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà нь 1972 îíîîñ ýõýëсýí áóþó îéðûí õàðàëãàí ºâ÷íèé õ¿íä õýëáýðýýð ºâ÷èëñºí õ¿í /OD=M 6.0, OS= M 7.0 D/ áºãººä 1992 îíä îéðûí õàðàëãàí ºâ÷íèé äààìæðàëûã ñààòóóëàõ çîðèëãîîð ðàäèàë êåðàòîòîìè õàãàëãàà õèéëãýæýý. 2007 îíä Îðîñò íýã óäàà, 2008 îíä Ýíýòõýãò 4 óäàà îíîøëîãîî ýì÷èëãýý õèéëãýñýí. Èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí ºâ÷èí íü оéðûí õàðàëãàí ºâ÷íèé òîãòâîðòîé õ¿íä õýëáýð, õóóðàé áîëîí íîéòîí ìàêóëîäèñòðîôè, øàð òîëáî îð÷ìûí öóñ õàðâàëò, ñóäàñæñàí ìåìáðàí, õóóðàëò, õîâõðîëò áàéäëààð ¿å÷ëýí äààìæðàõ õàíäëàãàòàé ýìãýãò òîîöîãääîã. Ýíý íü 2007-2008 îíóóäàä Îðîñ, Ýíýòõýãèéí ýìíýëýã¿¿äýä õèéãäñýí í¿äíèé øèíæèëãýýãýýð äàâõàð íîòëîãäîæ áàéãàà áºãººä óã ºâ÷íèé äààìæðàëûã ñààòóóëàõ ÷èãëýëòýé ë ýì÷èëãýý õèéëãýäýã. (Âûïèñêà èç Ìåäèöèíñêîé êàðòû ¹25944) Èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí àìáóëàòîðèéí êàðò áîëîí õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã øèíæñýí Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí àëáàíû óëñûí áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò (2008, 2009, 2010 îíû 1/726), ÝÌß-íû Í¿äíèé ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí ïðîòîêîë, ò¿¿íýýñ ãàðñàí (2009 îíû 022/005) ä¿ãíýëò çýðýãò 2006 îíä àâñàí àõóéí ãýìòýë íºëººëñºí ãýõ íîòîëãîî àëãà áîëîõûã òýìäýãëýýä îéðûí õàðàëãàí ºâ÷íèé õ¿íä õýëáýð, ò¿¿íýýñ óëáààòàé äààìæðàëò õ¿íäðýë õýìýýí ¿çæýý. Ìèíèé áèå Ø.Ñàðàíòóÿàãèéí ãàð äýýð áàéãàà àìáóëàòîðèéí êàðòòàé çàéëøã¿é áèå÷ëýí òàíèëöàõ ¸ñòîé þì. ØÊÒÝ-èéí зºâëºõ ïîëèêëèíèê íü óëñûí õýìæýýíèé ¿éë÷èëãýýòýé ó÷ðààñ òºðºëæñºí ìýðãýæëèéí êàáèíåòèéí ýì÷ äèñïàíñåðèéí õÿíàëò õèéäýãã¿é þì. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ æàãñààëòûã ¿íäýñëýí õàðúÿàëàõ àéìàã, ä¿¿ðãèéí í¿äíèé ýì÷ äèñïàíñåðèéí õÿíàëò õèéäýã (ÝÌ-ийн Ñайäыí 200/306 òóøààë). Èéì ó÷ðààñ ýìíýëýãò òóõàéí ºâ÷òºíèé àìáóëàòîðèéí êàðò áàéõã¿é þì. ªâ÷íèé ò¿¿õ áîëîí аìáóëàòîðèéí êàðò áîë ýìíýëãèéí õóóëü ýðõ ç¿éí ¿íäñýí áàðèìò ó÷ðààñ çàéëøã¿é íÿãòëàí ¿çýõ øààðäëàãàòàé áàéíà. . . . 2006 îíä ÁÃÄ-èéí н¿äíèé ýì÷ Õ¿ðýëòîãîî: OU- хàðààíû ìýäðýëèéí äèñê õèë õÿçãààð á¿äýã ÿãààí, òîðëîã ñèéðýã íºñººòýé, A:V= 1.8:3.0, OS- ç¿¿í í¿äíèé ñàëñòûí äîð öóñ õóðàëòòàé áàéâ. Îíîø: Êîíòóçèÿ ãëàçíîãî ÿáëîêà. ÑÏÎ ëàçåðíîãî êåðàòîòîìèÿ. 2007 îíû 3 ñàðä ìèíèé áèå ¿çëýã õèéõýä í¿äíèé òîðëîã õîâõðîîã¿é áàéãàà íü õàðààíû áàéäàë, í¿äíèé óãèéí øèíæèëãýýíýýñ òîäîðõîé áàéíà. Õàðèí, îéðûí õàðàëãàíû õ¿íä õýëáýðòýé ºâ÷òºíä ãýìòëèéí º÷èã áàéãààã õàðãàëçàí ýìîêñèïèí ýì÷èëãýý õèéõèéã çºâ뺺ä, õýäèéãýýð òîäîðõîé ñýðäýõ øèíæ èëðýýã¿é ÷ í¿äíèé ÝÕÎ øèíæèëãýý õèéëãýõèéã çºâëºñºí. 2007 îíû 2 ñàðûí 5-íû ÕÓÄ-èéí ÝÌÍ-ä í¿äíèé ÝÕÎ øèíæèëãýýíä: Íà ÝÕÎ-OU-ñòåêëîâèäíîå òåëî è ñåò÷àòêà áåç èçìåíåíèÿ. 2007 îíû 3 ñàðûí 9-íий ÊÍ2Ý-èéí í¿äíèé ÝÕÎ øèíæèëãýýíä: Íà ÝÕÎ-OS-ïîìóòíåíèå ñòåêëîâèäíîãî òåëà è ñåò÷àòêà áåç èçìåíåíèÿ. Èéíõ¿¿ í¿äíèé òîðëîãò ººð÷ëºëòã¿é áîëîõ øèíæèëãýýãýýð äàâõàð íîòëîãäñîí. Öàõèì á¿ðòãýëèéí ìýäýýíèé ñàíãààñ ¿çýõýä èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà 2007 îíä 4 óäàà ¿ç¿¿ëýõäýý Í.Áàÿðõ¿¿ ýì÷èä 2, Æ.Áàòòóÿà ýì÷èä 1, ìºí íàäàä 1 óäàà ¿ç¿¿ëñýí áàéíà. Àëü ÷ í¿äíèé ýì÷ ãýìòëýýñ óëáààòàé òîðëîãèéí õóóðàëòûí òàëààð äóðüäààã¿é áàéíà. 2007 îíû 10 ñàðä ÒÒÀÕÍÝ-èéí н¿äíèé ýì÷ Í.Áàÿðõ¿¿ãèéí ¿çëýãýýð ç¿¿í í¿ä 0.3 õàðààòàé ãýæ ¿çýýä “Áîëîð ìýëìèé” ýìíýëýãò, óã ýìíýëýã Ýðõ¿¿ãèéí í¿äíèé ýìíýëýãò çóó÷ëàí èëãýýæýý. Ýðõ¿¿ãèéí í¿äíèé ýìíýëãýýñ (Âûïèñêà èç Ìåäèöèíñêîé êàðòû ¹25944) “Îéðûí õàðàëãàí ºâ÷íèé òîãòâîðòîé õ¿íä õýëáýð. бàðóóí òàëä ìàêóëîäèñòðîôè, ç¿¿í òàëä íåâàñêóëÿð ìåìáðàí” ãýñýí îíîø òàâèãäñàí áàéãàà áºãººä ãýìòýëòýé õîëáîñîí ç¿éë ÷ àëãà. Ýíý íü ÷ 2008 îíä õèéëãýñýí Ýíýòõýãèéí ýìíýëãèéí ¿çëýã¿¿äýýð ÷ íîòëîãäîîä áàéíà. (Í¿ä ñóäëàëûí ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðëûí ïðîòîêîë, 2009 îíû 022/005). Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí åðºíõèé áàéöààã÷èéí ä¿ãíýëò ÷ îéðûí õàðàëãàíû õ¿íä õýëáýð, ò¿¿íèé õ¿íäðýë áàéãààã òýìäýãëýýä, í¿ä îð÷ìûí ãýìòýëòýé õîëáîí ¿çýõ ¿íäýñëýëã¿éã òýìäýãëýñýí ä¿ãíýëòèéã 2008 îíä ãàðãàæýý. Ìàíàé óëñàä í¿äíèé ýìãýãèéí á¿òöèéã òîãòîîñîí ñóäàëãààãààð í¿äíèé ãýìòýë 5-17% ýçýëäýã. (Ý.Ñàíæàà, Ð.Íÿìàà, 1988, Ñ.Ýíõòóóë, 2004). Ìèíèé àæèãëàëòààð í¿äíèé ãýìòýë àâàãñàäûí 57% íü í¿äíèé àëèìíû äîðãèëò áàéäàã áºãººä òýäãýýðèéí 65% íü ýõíèé õîíîãòîî 0.3 áà ò¿¿íýýñ äîîø õàðàà èëò áóóðäàã (Èëòãýë¿¿äèéí õóðààíãóé, 2004). Ýíý á¿õíýýñ ¿çýõýä 2006 îíä àâñàí àõóéí ãýìòëýýñ òîðëîã õóóðñàí ãýæ ¿çýõ íîòîëãîî àëãà. ßëàíãóÿà îéðûí õàðàëãàíû õ¿íä õýëáýðèéí ºâ÷òýé õ¿í í¿äýíäýý ãýìòýë àâàõàä õàðàà èëò ìóóäàõ øèíæ òýð äàðóéäàà èëýðäýã áîëîõîîñ 10 ñàðûí äàðàà èëðýýä áàéäàã ç¿éë áèø þì. Èðãýí Ø.Ñàðàíòóÿà íü îíöãîé à÷ õîëáîãäîë á¿õèé àëáàí ¸ñíû òàéëáàð, ä¿ãíýëòèéã ¿ã¿éñãýí, íàðèéâ÷ëàí çàéëøã¿é òîäðóóëàõ øààðäëàãàòàé àìáóëàòîðèéí êàðòàà íóóöëàí áîäèò ä¿ãíýëò ãàðãàõàä ñàíààòàéãààð ñààä ó÷ðóóëæ áàéãàà íü õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, õóóëèàð õàìãààëàãäñàí àøèã ñîíèðõîëûã íîöòîé çºð÷èæ áàéíà ãýæ ¿çýõýýð áàéíà. Иймд би Ш.Сарантуяагийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэжээ.

Õýðýãò áàéãàà áîëîí ø¿¿õ õóðàëäààíààð õýëýëöýãäñýí íîòëîõ áàðèìòóóäûã øèíæëýí ñóäëààä

¯ÍÄÝÑËÝÕ ÍÜ:

Ш.Сарантуяа нь П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг болон эмч Д.Батцэцэг нарт õîëáîãäуулж гýì õîðûí õîõèðîë тус бүр 25000000 төгрөг буюу нийт 50000000 /тавин сая/ òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëèéã ø¿¿õýä ãàðãàñàí áàéíà.

Ø¿¿õ нэхэмжлэгчийн íýõýìæëýëèéí øààðäëàãûг хэрэгсэхгүй болгож øèéäâýðëýõ íü ç¿éòýé ãýæ ¿çëýý. ¯¿íä:

Нэхэмжлэгч Ш.Сарантуяа нь 2006 оны 12 сарын 19-ний өдөр зүүн нүдэндээ гэмтэл авсныг эмнэлгийн байгууллага, эмч нь буруу оношилж, цаг алдсанаас í¿äíèé õàðàà ìóóäàæ хохирол учирсан хэмээн гэм хорын хохирол нэхэмжилжээ.

Гэвч П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг болон эмч Д.Батцэцэгийн буруутай үйлдлээс Ш.Сарантуяагийн зүүн нүдний хараа муудсан гэх үндэслэл нотлох баримтаар тогтоогдохгүй байна.

Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэгч Ш.Сарантуяа нь хариуцагч нарын гэм бурууг баримтаар нотлоогүй, хариуцагч нар нь нэхэмжлэгчийн эрх, эрх чөлөө, хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхолыг зөрчсөн, хохирол учруулсан нь батлагдаагүй, эмнэлгийн байгууллага, эмчийн үйл ажиллагаа нь Ш.Сарантуяагийн нүдний хараа муудахтай шалтгаант холбоогүй болно.

Нөгөө талаар Ш.Сарантуяа нь 1972 оноос хойш – 3.0 D нүдний шил зүүж байсан бөгөөд тэрээр 1991 онд хоёр нүдний хагалгаанд оржээ. Түүнчлэн 2007 оны үзлэгийн оношоор хос нүдний ойрын харалган, радиаль кератотомын дараахь байдал, баруун нүдний хуурай макулодистрофи, зүүн нүдний торлогийн доорхи шинээр судасжсан мембран, фиброзын үе гэсэн оноштой байжээ. Дээрх байдал буюу зүүн нүдний торлогийн доорхи шинэ судсан мембран эмгэг нь ойрын харалган өвчний хүндрэл болох талаар эмнэлгийн онош, шинжээчийн дүгнэлтүүд гарсан байна.

Үүнээс үзэхэд нэхэмжлэгч Ш.Сарантуяагийн зүүн нүдний хараа муудсан байдал нь эмнэлгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, эмчийн буруутай үйлдлээс бус өмнө нь буюу түүний 1991 оноос хойш оношилгоо, эмчилгээ хийлгэж байсантай холбоотой буюу ойрын харалган өвчний хүндрэлээс үүдэлтэй байна гэж шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэв.

Иймд хариуцагч П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг болон эмч Д.Батцэцэг нараас гэм хорын хохирол нэхэмжилсэн Ш.Сарантуяагийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.3, 116 äóãààð ç¿éëä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 498 äóãààð ç¿éëèéí 498.1, 505 дугаар зүйлийн 505.1-ä çààñан үндэслэл тогтоогдохгүй байх тул П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэг болон эмч Д.Батцэцэгээс гэм хорын хохирол нэхэмжилсэн Ш.Сарантуяагийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосугай.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 58 äóãààð ç¿éëèéí      58.3-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ òýìäýãòèéí õóðààìж төлөхөөс чөлөөлөгдсөн болохыг дурьдсугай.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ò çààñíààð çîõèã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõûã äóðüäñóãàé.

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                                         Ã.ÄÀÂÀÀÄÎÐÆ

د¯Ã×ÈÄ                                                                            Т.ӨСӨХБАЯР

О.НОМУУЛИН

 
Шийдвэр, шийтгэх тогтоол
Шүүх, шүүхийн байгууллагатай холбоотой мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр84
mod_vvisit_counterӨчигдөр72
mod_vvisit_counterЭнэ долоо хоног156
mod_vvisit_counterӨмнөх долоо хоног672
mod_vvisit_counterЭнэ сар328
mod_vvisit_counterӨмнөх сар3767
mod_vvisit_counterНийт357638
Одоогоор манай сайтад
Манайд 3 зочид онлайн